PKN
Protestantse wijkgemeente Slinge te Rotterdam-Zuid
 
kerkdienst Credokerk kerkdienst Credokerk

Zondag  29 april 2018  Credokerk
 
Thema: ‘Nieuw leven in mij.’
 
m.m.v. Christelijk Gemengd koor Sanctus o.l.v. Everhard Zwart.
 
orgelspel
 
welkom en mededelingen
 
Zingen koor:  ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ 
 
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
 
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
 
Zingen  psalm 98 : 1 + 3 + 4  (we gaan staan)
 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
 
3 Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
 
4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
 
Bemoediging
 
vg.      Onze hulp is de naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
vg.      Hij is voor ons een barmhartige Vader
allen: EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW
Groet
Vg.     De Heer zij met u
allen: OOK MET U ZIJ DE HEER
vg.     Amen  (de gemeente gaat zitten)
 
Zingen koor  ‘Vader, vol van vrees en schaamte’  
 
Vader, vol van vrees en schaamte,buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
 
Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.
 
Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.
 
Stort uw heil'ge Geest op ons neer, geef uw vuur steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.
 
Inleiding op de dienst
 
Kyriëgebed
 
Zingen:  655
 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
 
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
 
5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
 
Gesprek met de kinderen  (kinderen gaan naar de kindernevendienst)
 
Zingen  285

Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
Gebed van de zondag
 
Zingen koor:  ‘Ik zal er zijn’
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
 
lezing Genesis 6, 5-22
 
De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het ​vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen ​Noach​ vond bij de HEER ​genade.
Dit is de geschiedenis van ​Noach​ en zijn nakomelingen. ​Noach​ was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. Hij had drie zonen: ​Sem, ​Cham​ en ​Jafet.
In ​Noachs​ tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol ​onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen ​Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol ​onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek. Maak hem driehonderd ​el​ lang, vijftig ​el​ breed en dertig ​el​ hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant één ​el​ openlaten; de ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen.Maar met jou zal ik een ​verbond​ sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, van alle soorten ​vee​ en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.’ Noach​ deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.
 
Zingen  163 b : 1 + 2
 

Lezing  Lezing  Johannes 15, 1-8
 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt ​snoeit​ hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 
Jullie zijn al ​rein​ door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn ​leerlingen​ zijn.
 
Zingen 653 : 1 + 5 + 7
 
1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
 
5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.
 
 
7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
 
verkondiging  ‘Nieuw leven in mij.’
 
zingen: 657
 
1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
 
2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.
 
3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.
 
Zingen koor: ‘Geloof, hoop en liefde’
 
Heer, leer ons geloven door Uw Woord en door Uw Geest.
Dat, Gij zijt een Herder, voor een ieder die U vreest.
Leer ons U te volgen, zonder angst en onbevreesd.
Ja, Heer, leer ons geloven door Uw Woord en door Uw Geest.
Herder, Gij zijt ons tot hulp en Heil geweest.
 
Heer, leer ons te hopen op Uw komst die zeker is.
Laat Uw Licht dan schijnen in een tijd vol duisternis.
Hoop, die alle vrees verbant, leidt ons naar het Vaderland.
Ja, Heer,leer ons te hopen op uw komst die zeker is.
Laat Uw Licht dan schijnen in de duisternis.
 
Heer, Heer van de Liefde hoor ons zingen hier dan aan.
Prijzen en aanbidden wij de Liefde van Uw Naam.
Laat ons zijn een brandend vuur steeds getuigend van Uw Liefde.
Ja, Heer, Heer van de Liefde hoor ons zingen hier dan aan.
Prijzen en aanbidden wij Uw grote Naam!
Prijzen en aanbidden wij Uw grote Naam!
 
Inzameling van de gaven  1. Wijkpastoraat Bloemhof  2. kerk
 
Zingen koor :  ‘Dank U, Vader van de lichten’
 
Dank U, Vader van de lichten,
voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg
door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld,
voor de zon van mijn bestaan.
 
Dank U, Jezus, voor uw liefde,
uw nabijheid en geduld,
voor het offer van uw leven,
de vergeving van mijn schuld,
dat dat mij het licht van Pasen
met de moed der hoop vervult.
 
Dank U, Geest, voor al uw gaven,
voor het goede wijd en zijd,
voor de klank der instrumenten,
de muziek U toegewijd,
dank U voor een koor van stemmen,
dit uur en te allen tijd.
 
Gebeden
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het ‘Onze Vader’
afgewisseld met acclamatie 368f
 

 
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen
 
Zingen  koor en gemeente 416
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Zegen
 
Zingen koor :  ‘Praise the Lord’
 
Unto Thee will I sing praises     Prijs de Heer mijn ziel
I will bless Thy Name                en zegen zijn heilige naam
In Thee I put my trust               in Hem stel ik mijn vertrouwen
 
Zingen Wilhelmus   708 : 1 + 6
 
 
1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
 
6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zondag  29 april 2018  Credokerk
 
Thema: ‘Nieuw leven in mij.’
 
m.m.v. Christelijk Gemengd koor Sanctus o.l.v. Everhard Zwart.
 
orgelspel
 
welkom en mededelingen
 
Zingen koor:  ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ 
 
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
 
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
 
Zingen  psalm 98 : 1 + 3 + 4  (we gaan staan)
 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
 
3 Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
 
4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
 
Bemoediging
 
vg.      Onze hulp is de naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
vg.      Hij is voor ons een barmhartige Vader
allen: EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW
Groet
Vg.     De Heer zij met u
allen: OOK MET U ZIJ DE HEER
vg.     Amen  (de gemeente gaat zitten)
 
Zingen koor  ‘Vader, vol van vrees en schaamte’  
 
Vader, vol van vrees en schaamte,buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
 
Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.
 
Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.
 
Stort uw heil'ge Geest op ons neer, geef uw vuur steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.
 
Inleiding op de dienst
 
Kyriëgebed
 
Zingen:  655
 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
 
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
 
5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
 
Gesprek met de kinderen  (kinderen gaan naar de kindernevendienst)
 
Zingen  285

Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
Gebed van de zondag
 
Zingen koor:  ‘Ik zal er zijn’
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
 
lezing Genesis 6, 5-22
 
De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het ​vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen ​Noach​ vond bij de HEER ​genade.
Dit is de geschiedenis van ​Noach​ en zijn nakomelingen. ​Noach​ was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. Hij had drie zonen: ​Sem, ​Cham​ en ​Jafet.
In ​Noachs​ tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol ​onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen ​Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol ​onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek. Maak hem driehonderd ​el​ lang, vijftig ​el​ breed en dertig ​el​ hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant één ​el​ openlaten; de ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen.Maar met jou zal ik een ​verbond​ sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, van alle soorten ​vee​ en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.’ Noach​ deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.
 
Zingen  163 b : 1 + 2
 

Lezing  Lezing  Johannes 15, 1-8
 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt ​snoeit​ hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 
Jullie zijn al ​rein​ door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn ​leerlingen​ zijn.
 
Zingen 653 : 1 + 5 + 7
 
1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
 
5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.
 
 
7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
 
verkondiging  ‘Nieuw leven in mij.’
 
zingen: 657
 
1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
 
2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.
 
3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.
 
Zingen koor: ‘Geloof, hoop en liefde’
 
Heer, leer ons geloven door Uw Woord en door Uw Geest.
Dat, Gij zijt een Herder, voor een ieder die U vreest.
Leer ons U te volgen, zonder angst en onbevreesd.
Ja, Heer, leer ons geloven door Uw Woord en door Uw Geest.
Herder, Gij zijt ons tot hulp en Heil geweest.
 
Heer, leer ons te hopen op Uw komst die zeker is.
Laat Uw Licht dan schijnen in een tijd vol duisternis.
Hoop, die alle vrees verbant, leidt ons naar het Vaderland.
Ja, Heer,leer ons te hopen op uw komst die zeker is.
Laat Uw Licht dan schijnen in de duisternis.
 
Heer, Heer van de Liefde hoor ons zingen hier dan aan.
Prijzen en aanbidden wij de Liefde van Uw Naam.
Laat ons zijn een brandend vuur steeds getuigend van Uw Liefde.
Ja, Heer, Heer van de Liefde hoor ons zingen hier dan aan.
Prijzen en aanbidden wij Uw grote Naam!
Prijzen en aanbidden wij Uw grote Naam!
 
Inzameling van de gaven  1. Wijkpastoraat Bloemhof  2. kerk
 
Zingen koor :  ‘Dank U, Vader van de lichten’
 
Dank U, Vader van de lichten,
voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg
door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld,
voor de zon van mijn bestaan.
 
Dank U, Jezus, voor uw liefde,
uw nabijheid en geduld,
voor het offer van uw leven,
de vergeving van mijn schuld,
dat dat mij het licht van Pasen
met de moed der hoop vervult.
 
Dank U, Geest, voor al uw gaven,
voor het goede wijd en zijd,
voor de klank der instrumenten,
de muziek U toegewijd,
dank U voor een koor van stemmen,
dit uur en te allen tijd.
 
Gebeden
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het ‘Onze Vader’
afgewisseld met acclamatie 368f
 

 
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen
 
Zingen  koor en gemeente 416
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Zegen
 
Zingen koor :  ‘Praise the Lord’
 
Unto Thee will I sing praises     Prijs de Heer mijn ziel
I will bless Thy Name                en zegen zijn heilige naam
In Thee I put my trust               in Hem stel ik mijn vertrouwen
 
Zingen Wilhelmus   708 : 1 + 6
 
 
1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
 
6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terug
 
 

Open Hofkerk
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal meer details

Credokerk dienst in Vredeskerk
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10.00 uur
meer details

 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.